ارتباطات یکپارچه سازمانی

خانه محصولات و راهکارها ارتباطات یکپارچه سازمانی
خانه

با استفاده از خدمات ارتباطات یکپارچه سازمانی، زیرساخت‌های مناسب مانند ویدئو کنفرانس ابری برای تسهیل ارتباطات درون و برون سازمانی برای کسب‌وکارها فراهم می‌گردد.

داناپلاس (ویدئو کنفرانس ابری)

داناپلاس (ویدئو کنفرانس ابری)

پلتفرمـــی جهـــت برگـــزاری کلاس‌هـــای آنلایـــن، جلســـات کاری، وبینـــار و اســـتفاده از سیســـتم مدیریـــت آموزشـــی (LMS) است.

مرکز تماس ابری

مرکز تماس ابری

مرکز دریافت، ردیابی و تجزیه و تحلیل تماس‌ها برای مشترکان سازمانی
خانه

همکاران تجاری