.

اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل

یک راه حل جایگزین مقرون به صرفه به ویژه برای سازمان های کوچک و متوسط در مقایسه با فناوری های قبلی می باشد

.
.شـــرکت خدمـــات ارتباطـــی ایرانســـل بـــا ارائـــه فناوری هـــای نســـل ســـوم و چهـــارم شـــبکه تلفـــن همـــراه، ارائـــه دهنـــده ســـریع ترین و گســـترده ترین شـــبکه اینترنـــت همـــراه کشـــور اســـت. همچنیـــن اینترنـــت نســـل۴ ثابـــت ایرانســـل یـــک راه حـــل جایگزیـــن مقـــرون بـــه صرفـــه بـــه ویـــژه بـــرای ســـازمان های کوچـــک و متوســـط در مقایســـه بـــا فناوری هـــای قبلـــی ADSL می باشـــد. فنـــاوری بکارگرفتـــه شـــده در ایـــن ســـرویس، ماننـــد هم خانـــواده فنـــاوری نســـل چهـــارم LTE بـــوده بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه شـــبکه تلفـــن همـــراه می توانـــد پهنـــای بانـــد بالاتـــری، حتـــی نســـبت بـــه آن ارائـــه نمایـــد.
.
.

مزایا و یا ویژگی های اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل برای کسب و کار شما

  •  پهنـــای بانـــد بالاتـــر در مقایســـه بـــا راهکارهـــای دیگـــر نظیـــر وایمکـــس و ADSL
  •  قابلیت ارائه سرویس های شبکه امن APN
  •  ارائـــه خدمـــات مدیریـــت حســـاب اینترنتـــی بـــا قابلیـــت مدیریـــت ســـیم کارت ها بـــه صـــورت گروهـــی و فـــردی بـــا امـــکان انتخـــاب ســـرعت بـــه تناســـب میـــزان و نـــوع مصـــرف کاربـــر
  •  عدم نیـــاز بـــه خـــط تلفـــن ثابـــت بـــرای راه انـــدازی سرویس (در مقایســـه بـــا ADSL)
  •  امکان جابجایی مودم (در مقایسه با ADSL)
  •  راه اندازی سریع و آسان سرویس
  •  مرکـــز تمـــاس اختصاصـــی مشـــترکین ســـازمانی و ســـاعته۲۴پشـــتیبانی

مشـــترکان ســـازمانی می تواننـــد بـــا ثبت نـــام ســـازمانی مودم هـــای TD- LTE از بســـته های مقـــرون بـــه صرفه تـــر و بلنـــد مدت تـــر نســـبت بـــه مشـــترکان شـــخصی بهره منـــد شـــوند.

ممکن است دوست داشته باشید :