شرکت های متوسط

شرکتهای متوسط شامل شرکت ها یا سازمان های کوچک و متوسط بین 10 تا 100 نفر و با حجم سرمایه محدود هستند که می توانند از سیمکارت ، خدمات و محصولات پیشنهادی ایرانسل برای خود، کارمندان یا تجهیزات استفاده نمایند.

شبکه مجازی اختصاصی

شـــبکه اختصاصـــی مجـــازی ایرانســـل کـــه بـــر بســـتر شـــبکه های پهـــن بانـــد ثابـــت ایرانســـل شـــامل ارائـــه می گـــردد، یـــک کانـــال وایمکـــس TDD-LTE و امـــن اختصاصـــی جهـــت تبـــادل انـــواع دیتـــا بـــا حجـــم بـــالا در اختیـــار ســـازمان ها قـــرار می دهـــد.

توضیحات بیشتر

شبکه امن همراه

با استفاده از ایـن سـرویس می تواننـد از طریـق سـیم کارت های ایرانسـل و در یـک کانـال ارتباطـی امـن و اختصاصـی، بـدون وابسـتگی بـه اینترنـت، بـه شـبکه داخلـی خـود در نقـاط مختلـف کشـور متصـل شـد.

توضیحات بیشتر

پرداخت پیشرفته صورتحساب

امکانــی اســت کــه ایرانســل بــرای مشــتریان ســازمانی خــود فراهــم می نمایــد تــا بتواننــد فراینــد شــارژ ســیم کارت های ســازمانی را به صــورت گروهــی، بــه راحتــی و خــودکار انجــام دهنــد

توضیحات بیشتر

خدمات یکپارچه سازمانی

در ســـازمان هایی کـــه بـــه دلایـــل مختلـــف، پراکندگـــی جغرافیایـــی دفاتـــر آنهـــا اجتناب ناپذیـــر اســـت، بخـــش قابل توجهـــی از زمـــان، نیـــرو و بـــازده کاری افـــراد در برگـــزاری جلســـات حضـــوری تلـــف شـــده و به عنـــوان هزینه هـــای پنهـــان، کاهـــش بهـــره وری آنهـــا را بـــه همـــراه دارد.

توضیحات بیشتر

حساب چند کاربره

سرویســـی اســـت کـــه ایرانســـل بـــرای تســـهیل مدیریـــت مصـــرف اینترنـــت همـــراه ســـیم کارت های ســـازمانی، بـــه مشـــترکان خـــود ارائـــه مـــی کنـــد.

توضیحات بیشتر

نوای پیشواز تجاری

آهنگ پیشواز تجاری یکی از محصولات جدید شرکت ایرانسل برای سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد که به آنها امکان می‌دهد آهنگ پیشوازی مطابق با نیاز و تبلیغات شرکت، روی خطوط ایرانسل کارمندان خود ارائه نمایند.

توضیحات بیشتر

اطلاع رسانی و تبلیغات انبوه

شـــرکت ها و موسســـات و می تواننـــد بـــر اســـاس نیـــاز خـــود پیامـــک SMS و پیـــام چنـــد رســـانه ای هدفمنـــد ، را در تعـــداد زیـــاد بـــرای مخاطبـــان موردنظـــر خـــود ارســـال نماینـــد.

توضیحات بیشتر

تبلیغات بر بستر تلفن همراه

می تـــوان در بازه هـــای موردنظـــر متقاضـــی، در انتهـــای کلیـــه پیام هـــای زیـــر کـــه در شـــبکه ایرانســـل ارســـال می گـــردد، پیام هـــای کوتـــاه تبلیغاتـــی یـــا اطلاع رســـانی گنجانـــده شـــود

توضیحات بیشتر

اینترنت دیگر پرداخت

ســـازمان ها و صاحبیـــن برند هـــای تجـــاری می تواننـــد پیام هـــای تصویـــری و ویدیویـــی مـــورد نظـــر خـــود را بـــه صـــورت هدفمنـــد در معـــرض دیـــد قـــرار دهنـــد.

توضیحات بیشتر

تماس دیگر پرداخت

ســـازمان ها و صاحبـــان کالا و خدمـــات، می تواننـــد بـــا تقبـــل هزینـــه تمـــاس مخاطبیـــن یـــا مشـــتریان بالقـــوه خـــود، آن هـــا را بـــه شـــنیدن پیام هـــای اطلاع رســـانی یـــا تبلیغاتـــی مورد نظرخـــود ترغیـــب نماینـــد.

توضیحات بیشتر

سرویس وای فای سازمانی

شـبکه وای فـای سـازمانی ایرانسـل، خدمتـی اسـت کـه ایرانسـل بـه سـازمان ها، شـرکت ها و ارائه دهنـدگان خدمـات کـه دارای بازدید کننـدگان حقیقـی و حقوقـی هسـتند، ارائـه می کنـد تـا از طریـق آن مشـتریان حیـن حضـور در سـازمان از خدمـات اینترنـت پرسـرعت بـه کمـک فنـاوری وای فـای بهره منـد شـوند.

توضیحات بیشتر

اینترنت نسل 4 ثابت ایرانسل

شـــرکت خدمـــات ارتباطـــی ایرانســـل بـــا ارائـــه فناوری هـــای نســـل ســـوم و چهـــارم شـــبکه تلفـــن همـــراه، ارائـــه دهنـــده ســـریع ترین و گســـترده ترین شـــبکه اینترنـــت همـــراه کشـــور اســـت.

توضیحات بیشتر

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا

بـــا اتـــکا بـــه پیشـــرفت های چشـــمگیر در کلیـــه حوزه هـــای مرتبـــط بـــا فنـــاوری اطلاعـــات و ارتباطـــات و برداشـــته شـــدن موانع اســـتفاده گســـترده تر از فناوری های یادشـــده، کاربردهـــای اینگونـــه فناوری هـــا در صنعـــت و زندگـــی روزمـــره، بیـــش از پیـــش مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت .

توضیحات بیشتر

خدمات دستگاه به دستگاه

این سامانه علاوه بر ارایه خدمات و بستر ارتباطی ، این امکان را به شرکت ها می دهد تا برنامه های کاربردی خود را بر روی این سامانه پیاده سازی نموده و از خدمات متمرکز آن استفاده نماید.

توضیحات بیشتر

کد اختصاصی دستوری

کـد کوتـاه دسـتوری یـک ابـزار ارتباطـی سـریع، امـن و بـا کاربـری بسـیار آسـان بـر بسـتر شـبکه تلفـن همـراه اسـت کـه کاربـران بـا اسـتفاده از آن مـی تواننـد بـه منـوی شـرکت ارائه دهنـده سـرویس دسترسـی پیدا کـرده و انواع سـرویس های مـورد نظـر خـود را دریافت نمایند.

توضیحات بیشتر

خدمات NFC و پرداخت خرد

بـــا داشـــتن ســـیم کارت NFC ، بـــدون نیـــاز بـــه کارت هـــای بانکـــی می تـــوان اطلاعـــات مربـــوط بـــه آنهـــا را روی ســـیم کارت و بصـــورت امـــن ذخیـــره نمـــود و کلیـــه تراکنش هـــا و پرداخـــت هـــا را بـــا نزدیـــک کـــردن گوشـــی بـــه پذیرنـــده و بـــدون نیـــاز بـــه وارد کـــردن رمـــز، بـــه ســـرعت انجـــام داد.

توضیحات بیشتر

سامانه مدیریت یادگیری سازمانی

سامانه‌ آموزش پیامکی و نرم‌افزار موبایل سه محصول اصلی معرفی شده در این طرح هستند که بطور جامع و یکپارچه‌ای طراحی و ایجاد شده‌اند.

توضیحات بیشتر